Kjøpsbetingelser

Revisjon 1.0, 01.10.2020

Våre kjøpsbetingelser styrer dine rettigheter mot arrangøren, samt Enjoy Solutions AS (heretter beskrevet som "Enjoy" og benevnt som "leverandøren") relatert til kjøp av billetter og annet, samt alle tilhørende tjenester relatert til dette.

Har du spørsmål til betingelsene, ta kontakt på e-post kundeservice@enjoy.ly.

Oppsummert for alle dere som ikke orker å lese alt

Når du kjøper billett til en aktivitet eller et arrangement via Enjoy sin egen booking-tjeneste så vil arrangøren være juridisk ansvarlig for selve kjøpet samt gjennomføring av selve aktiviteten eller arrangementet, mens Enjoy vil være ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av bookingen. Det betyr i praksis at dersom betalingen eller liknende feiler så kontakter du Enjoy (kundeservice@enjoy.ly), mens du kontakter dersom du ønsker å endre din booking eller har andre praktiske spørsmål knyttet til selve aktiviteten eller arrangementet.

Etter loven er det ingen angrerett på kjøp av billetter til aktiviteter og arrangement, men - har du booket en mer ekstrem aktivitet som fallskjerm- eller gud forby - strikkhopp, og har fått skikkelig kalde føtter så kontakt den aktuelle arrangøren for å se om dere kan bli enige om en trygg middelvei. Bak alle arrangører på Enjoy befinner det seg fantastisk engasjerte og gode mennesker som utelukkende vil deg det beste.

Vi som står bak Enjoy er også jordnære og oppegående folk fra vestlandet, og du kan basert på det være trygg på at vi gjør alt vi kan for å gi deg en så enkel og trygg brukeropplevelse som mulig, samt stole blindt på at vi bruker cookies og alt slikt på en veldig god og ryddig måte. I det hele tatt - føl deg trygg når du bruker Enjoy.

Dersom du er advokat eller av andre grunner orker å lese den mer juridiske full-versjonen så finner du den nedenfor.

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Som særskilt menes normalt vilkår spesifikt for en aktuell arrangør.

2. Partene

Selger er arrangøren.

Leverandør av plattformen er Enjoy Solutions AS, Rådhusgata 4, 4306 Sandnes, kundeservice@enjoy.ly, +47 90020820, organisasjonsnummer NO919612452MVA, og betegnes i det følgende som leverandøren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Arrangøren bestemmer selv priser, tilgjengelighet og annet relatert til sine aktiviteter og arrangement. Det er også arrangøren som er ansvarlig for gjennomføring av selve aktiviteten.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter i det øyeblikket kjøper har bekreftet og betalt.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet nevneverdige skrivefeil eller tilsvarende, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt kjøpet blir foretatt.

6. Levering

All kjøp skjer ved digital levering/utstedelse av booking/billett, og skjer i kjøpsøyeblikket.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Dog vil det være den enkelte arrangørens ansvar å levere selve tjenesten som beskrevet.

8. Angrerett

Jfr Angrerettloven §22 gjelder ikke angrerett ved kjøp av billetter såfremt ikke den enkelte arrangøren gjør unntak.

9. Manglende levering eller avlyst aktivitet

Dersom selgeren ikke leverer varen i henhold til det som er beskrevet, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene heve avtalen og/eller kreve erstatning dersom det foreligger grov misligholdelse.

Eventuelle spørsmål rundt avlyst aktivitet eller arrangement rettes til arrangør. Ved eventuell refusjon som følge av avlyst arrangement innenfor Selgers kontroll Selger foretas refusjon i henhold til gjeldende bestemmelser. Servicegebyr vil i slike tilfeller ikke bli refundert.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen som beskrevet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Selger og Arrangør står fritt til å endre tidspunkt på- eller flytte aktiviteter og arrangement dersom det er grunnlag for det. Ved endring vil man få tildelt alternativt tidspunkt. Dersom endringen er innenfor arrangørens direkte kontroll vil Kjøper kunne kreve å få refundert kjøpet. Ved kansellering vil det bli foretatt refusjon etter arrangørens bestemmelser. Kansellering skjer gjennom Selger. I tilfeller med såkalt Force Majeure, dvs utenfor arrangørens eller Selgers kontroll, vil man ikke kunne kreve refusjon ved kansellering.

I tilfeller der innholdet i aktiviteten endres vil man ikke gis rett til refusjon såfremt ikke endringen er helt sentral i leveransen og ikke erstattes av et mest mulig tilsvarende element.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller arrangøren, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er leverandøren. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan leverandøren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Du kan lese mer om dette på våre personvern-sider.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr

Spørsmål

Ved eventuelle spørsmål til disse kjøpsbetingelsene eller til kjøp av tjenester på Enjoy kan man sende en epost til kundeservice@enjoy.ly eller ta kontakt med arrangøren .